Oudervereniging (OV)

Wie is lid van de oudervereniging?
Alle ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld op onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij men uitdrukkelijk te kennen geeft géén lid te willen zijn. Elk lid van de oudervereniging kan gekozen worden als bestuurslid van de oudervereniging. Een bestuurslid van de oudervereniging is aanwezig bij de vergaderingen van de oudervereniging.

Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging vergadert ongeveer 6x per jaar. De vergaderingen van de ouderverenigingen zijn openbaar. Bij de vergaderingen van de oudervereniging is ook een lid van het onderwijsteam aanwezig.

Heeft u vragen of opmerkingen of bent u gewoon een geïnteresseerde ouder? Dan bent u van harte welkom op deze vergaderingen, want wij stellen het actief meedenken van ouders erg op prijs!

De oudervereniging is betrokken bij de organisatie van en/of financiert (gedeeltelijk) de volgende activiteiten:
-     Viering opening schooljaar
-     Sinterklaasviering
-     Kerstviering
-     Carnavalsviering
-     Gezamenlijke verjaardag van de leerkrachten
-     Schoolreisjes
-     Schoolkamp 7/8
-     Koningsspelen
-     Thema avond
-     Afsluiting schooljaar

Tenslotte heeft de oudervereniging ook bepaalde budgetreserves, waarmee incidenteel speciale projecten gefinancierd worden. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aankleding van het podium en sfeertafel en inrichting speelplaats.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?
Om alle bovengenoemde activiteiten en werkzaamheden voor de kinderen op een verantwoorde wijze te kunnen blijven doen vragen wij een ouderbijdrage van 35,00 euro per kind. De hoogte van dit bedrag wordt aan het begin van ieder schooljaar tijdens een algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld. De ouders wordt gevraagd een machtiging te ondertekenen voor de betaling van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt geïnd door middel van een automatische incasso. U heeft hiervoor een machtigingsformulier ontvangen en ingevuld. Een automatische incasso duurt zolang de leerling op school zit. Indien een leerling in de loop van een schooljaar instroomt of de school verlaat, dan wordt het bedrag naar gebruik verrekend. Bij verlaten van de school wordt de machtiging stopgezet. De incasso van de ouderbijdrage vindt plaats in de maand oktober. De ouderbijdrage voor leerlingen die later in het schooljaar starten wordt als volgt vastgesteld:

-     Ouderbijdrage voor instroom van begin schooljaar tot en met november: € 35,-
-     Ouderbijdrage voor instroom van december tot en met februari: €30,-
-     Ouderbijdrage voor instroom van maart tot en met mei: €25,-
-     Ouderbijdrage voor instroom van juni tot en met einde schooljaar: gratis

De kinderen uit groep 7/8 gaan aan het begin van het schooljaar op kamp. De oudervereniging kan dit kamp niet geheel financieren uit haar eigen middelen. Daarom wordt aan de ouders van de kinderen uit groep 7/8 een extra bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Wilt u meer weten of wilt u zich opgeven voor een bepaalde activiteit? Heeft u ergens problemen mee? Neem dan contact op met één van de bestuursleden van oudervereniging of mail naar:
triolier.oudervereniging@gmail.com